GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Anh Văn chuyên ngành 1 30 15 12 3
9 Mạch Điện 2 45 15 27 3
10 Vẽ điện 1 30 17 10 3
11 Đo lường điện 2 45 15 27 3
12 Cung cấp điện 2 45 15 27 3
13 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 6 165 35 120 10
14 Máy điện 1 6 165 40 115 10
15 Trang bị điện 1 6 165 35 120 10
16 PLC cơ bản 4 90 30 55 5
17 Điện khí nén 3 60 30 25 5
18 KT cảm biến 2 45 15 25 5
19 Điện tử cơ bản 2 60 15 40 5
20 Thực hành điện nâng cao 3 75 15 57 3
21 Tiếng anh nâng cao 3 90 15 70 5
22 Tin học nâng cao 5 120 30 80 10
23 Thực tập tốt nghiệp 8 360 10 330 20
24 Khóa luận tốt nghiệp 2 90 0 87 3
25 Kỹ thuật xung số (TC*) 2 45 15 25 5
26 Kỹ thuật lạnh (TC) 2 45 15 25 5
27 An toàn điện 1 30 15 13 2