GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Điện Công Nghiệp
ID Tên sách - giáo trình URL
170933 GT MÁY ĐIỆN 2( tác giả: NGUYEÃN TROÏNG THAÉNG) - Nguồn: Internet
170931 GT MÁY ĐIỆN( vụ trung học chuyên nghiệp) - Nguồn: Internet
170957 GT KỸ THUẬT SỐ( tác giả: Nguyễn Viết Nguyên) - Nguồn: Internet
170958 GT KỸ THUẬT SỐ( tác giả: Nguyễn Thúy Vân - Nguồn: Internet
170959 GT KỸ THUẬT SỐ( tác giả: TRẦN THỊ THÚY HÀ) - Nguồn: Internet
170990 BÀI GIẢNG AN TOÀN LĐ - Nguồn: Internet
171084 GT TRANG BỊ ĐIỆN - Nguồn: Internet
171085 CÀI ĐẶT BIẾN TẦN SEIMENS - Nguồn: Internet
171086 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DC & AC - Nguồn: Internet
171087 HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - Nguồn: Internet
171003 GT KỸ THUẬT ĐIỆN(VỤ TH CHUYÊN NGHIỆP DẠY NGHỀ) - Nguồn: Internet
171004 GT KỸ THUẬT ĐIỆN( tác giả: Nguyễn Tuấn Hùng) - Nguồn: Internet
171018 GT KỸ THUẬT ĐIỆN( tác giải: Đào Xuân Dần) - Nguồn: Internet
171019 GT KỸ THUẬT ĐIỆN(tác giả: Lưu Thế Vinh) - Nguồn: Internet
170938 GT TRANG BỊ ĐIỆN 1( tổng cục nghề nghiệp) - Nguồn: Internet
170944 GT PLC SIEMENS S7 200 - Nguồn: Internet
170886 GIÁO TRÌNH TBĐ 1(tổng cục dạy nghề) - Nguồn: Internet
170887 SỔ TAY LỰA CHỌN VÀ TRA CỨU THIẾT BỊ ĐIỆN - Nguồn: Internet
170888 GIAO TRÌNH TBĐ 2(tổng cục dạy nghề) - Nguồn: Internet
170502 AN TOÀN ĐIỆN( tác giả: Trần Thị Kim Oanh) - Nguồn: Internet
170503 AN TOÀN ĐIỆN(TỔNG CỤC DẠY NGHỀ) - Nguồn: Internet
170504 AN TOÀN ĐIỆN( ĐH BÁCH KHOA ĐẰ NẲNG) - Nguồn: Internet
170507 AN TOÀN ĐIỆN( CĐ CAO THẮNG) - Nguồn: Internet
171020 GT ĐIỆN ĐỘNG CƠ - Nguồn: Internet
171021 GT ĐO ĐIỆN ĐIỆN TỬ - Nguồn: Internet
171022 GT ĐO LƯỜNG ĐIỆN - Nguồn: Internet
171023 GT ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ - Nguồn: Internet
171024 GT ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG - Nguồn: Internet
171025 BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG - Nguồn: Internet
171026 GT KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG - Nguồn: Internet